Shirley Gueta
Shirley Gueta
Industrial Designer

Shirley Gueta

Industrial Designer

+972-54-5818108
shirleygueta
gmail.com